موضوع : اختلال اضطراب فراگیر | بازدید : 51 | تگ ها : اختلال اضطراب فراگیر
تاريخ : پنجشنبه 2 ارديبهشت 1395 | 12:02 | نویسنده : رز ابی

اختلال اضطراب فراگیر

اغلب افراد گاهی نگران و مضطرب می شوند، اضطراب هیجانی انطباقی است که به ما برای آمادگی در مقابل تهدید احتمالی کمک می نماید. اما اگر اضطراب جنبه های مختلف زندگی از جمله وقایع پیش پا افتاده را نیز شامل شود و بصورت مزمن، شدید و نامعقول بروز کند، آنگاه ممکن است اختلال اضطراب فراگیر (GAD) تشخیص داده شود که عده ای آن را اختلال اضطراب اساسی نیز می نامند. موضوع اين نگرانی ها می تواند بسيار متنوع باشد: نگرانی از بيمار شدن فرزندان، نگرانی از مرگ يکی از آشنايان، نگرانی از ته‌گرفتن غذا و ...

 

 

اختلال هاياضطرابیازشایعتریناختلال هايروانی هستند. اختلالاضطرابفراگیر طبق ملاکهای DSM-IV-TR به صورت اضطرابونگرانیشدیددربارهچندرویدادیا فعالیت، تعریف شدهاست کهدربیشترروزها، درمدت دست کم 6 ماهدوام داشته، کنترلاین نگرانی برای فردمشکلبوده،با نشانه هايجسمیمانندتنش عضلانی،تحریک پذیري،اشکال درخوابوبیقراري و ...همراهاست و در سایر جنبه های زندگی فرد اختلال ایجاد می کنند. افراد مبتلا غالباً در مورد علائم احتمالی تهدید در محیط نیز گوش به زنگی محسوسی نشان می دهند و به فعالیت های اجتنابی ظریف مانند طفره رفتن، وارسی کردن، یا تماس گرفتن مکرر با فردی عزیز برای اطمینان یافتن از اینکه او سالم است، می پردازند.

 

ملاک های تشخیصی در  DSM-IV-TR

الف ـ اضطراب شدید و نگرانی (انتظار توأم با تشویش)، درباره چند واقعه یا فعالیت که در اکثر روزها حداقل برای 6 ماه رخ می‌دهند.

ب ـ کنترل کردن این نگرانی برای فرد مشکل است.

ج ـ اضطراب و نگرانی با 3 نشانه از 6 نشانه زیر در بیشتر روزها همراه است:

بیقراری یا احساس برانگیختگی- براحتی خسته شدن- مشکل تمرکز کردن- تحریک پذیری- تنش عضلانی- اختلال خواب.

د ـ اضطراب و نگرانی به ویژگی های اختلال دیگر محور I (به خاطر پیدایش حمله هول، خجالت کشیدن از جمع و...) محدود نمی شوند.

هـ ـ نشانه ها، باعث ناراحتی واضح یا اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر حوزه‌های عملکرد می‌گردد که از لحاظ بالینی چشمگیر باشد.

و ـ اختلال به‌ دلیل اثر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (مثل یک ماده مورد سوءمصرف یا یک دارو) یا به‌ دلیل یک بیماری عمومی طبی  نباشد و صرفاً در حین یک اختلال خلقی، اختلال پسیکوتیک یا اختلال فراگیر رشد رخ ندهد.

 

ویژگی های کلی

افراد مبتلا در حالت خلقی دل شوره، تنش مزمن، نگرانی و ناراحتی پراکنده نسبتاً دائمی به سر می برند. فرد همواره این نگرانی را دارد که رویدادهای ناگوار ممکن است هر لحظه اتفاق بیافتند و این نگرانی دائمی افراد باعث می شود آنها همواره ناراحت و دلسرد باشند. این افراد تنش حرکتی، پرکاری دستگاه خودکار و آژیر بودن از نظر شناختی (گوش به زنگی) نشان می دهند. برانگیختگی بیمار از نظر شناختی، از روی برافروختگی او و زود از جا پریدنش معلوم می شود. شدیداً احساس می کنند که بر این نگرانی ها کنترلی ندارند. در اتخاذ تصمیم مشکل دارند حتی بعد از تصمیم گرفتن نیز در مورد اشتباهات احتمالی و شرایط پیش بینی نشده ای که ممکن است روی دهند، بی نهایت نگران هستند. اختلال اضطراب فراگیر همواره با تفکرات منفی همراه است.

 

عوامل علیتی

علت شناسیاختلال هاياضطرابیدردهه هاياخیرنشان دادهاست تمامیاختلال هاياضطرابیدارايدومؤلفهعمومی واختصاصیوسطوحیازهیجان پذیريمنفییا روان رنجورخوییهستند. تجربه کردن رویدادهای ناخوشایند کنترل ناپذیر و پیش بینی ناپذیر احتمال ابتلا به این اختلال را افزایش می دهند.  ازسويدیگر،عوامل شناختیخاص،مسئولگسترشاختلال هاياضطرابیخاص هستند. یعنی ازدیگرعواملموثردراختلال هاياضطرابی،سازه شناختینگرانیاست. نگرانیفرآینديشناختیاستکهبا افکارمداوموتکراريدرمورددلواپسی هايشخصیازیک سوومشکلدرپایان دادنبهاینزنجیرهافکار،ازسويدیگر اشارهدارد. بهبیاندیگر،نگرانیموجبادامه یافتننگرانی است،کهبه طوربرجستهماهیتکلامیوانتزاعیداشته وبا شک وتردیدهمراهاست. نگرانی را زنجیره ايازافکاروتصورهايانباشتهازعاطفهمنفیونسبتاًکنترل ناپذیر تعریف می کنند،کهدرحقیقتتلاشیاستبرايحلمسألهروانیدرموردموضوعیکه پیامدشنامعلوم،امامنفیاست. نگرانیآسیب شناختیبرمبناي فراوانی،شدتومدتنگرانی،تواناییدرکنترلآنو تداخلدرکارکردافراد،ازنگرانیبهنجارمتمایزمی شود. بهبیاندیگر،هنگامینگرانی جنبهآسیب شناختیبهخودمی گیردکهمزمن،افراطیو کنترل ناپذیرباشدوبهاز بین رفتن لذتزندگیفردمنجرشود افرادمبتلاتمایلزیاديبهناچیز شماريمعایبنگرانی دارند؛آنهابراینباورندکهنگرانی،هدفهاي سازنده ايمانندپیشگیريازپیشامداتفاقهايبددارد.

از عوامل زیستی مرتبط نیز می توان به کمبود کارکردی گابا و اختلال در سیستم هورمون محرک قشر غده فوق کلیوی و افزایش کورتیزول اشاره کرد.

 

درمان

افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر باید راه هایی را یاد بگیرند تا از عهده‌ نگرانی و اضطراب بر آیند. ممکن است به روانشناس نیاز داشته باشند تا به آنها کمک کند به آنچه سبب ایجاد تنش در آنها می‌شود، پی‌ ببرند. انواع روان درمانی، تغییر محیط، ورزش، تمرینات آرام سازی (Relaxation) نیز مناسب هستند. همچنین ممکن است به مصرف داروهایی که به کاهش اضطراب کمک کنند، نیاز داشته باشند که روانپزشک می‌تواند درمان دارویی صحیح را معرفی کند.

برای جلوگيری از اضطراب راه های مختلفی وجود دارند:

افزايش اعتماد به نفس

كسب اطلاعات در مورد شرايط تنش زا

انديشيدن به زمان حال

عدم گوشه نشينی و اجتماعی بودن

حمايت اجتماعی

ابراز هيجان بر روی کاغذ

فعاليت بدنی به طور منظم

خنديدن

رژيم غذايی سالم

 

درمان شناختي- رفتاري

این نوع روان درمانی كمك مي كند تا درباره سود و زيان دلشوره و نگراني بيشتر بيانديشيد و به شما نشان مي دهد چطور بايد نگراني سودمند و غير مفيد را از هم تشخيص دهيد. به علاوه، به شما ياد مي دهد چگونه بر اجتناب از فعاليت، يا بر افكار نگراني آورتان غلبه كنيد.ممكن است از مداخلاتي مانند آرامش عضلاني، بيوفيدبك، تمرينات تنفسي، فنون مديريت زمان و درمان بي خوابي استفاده گردد تا سطح برانگيختگي اضطرابي تان كاهش یابد. دلواپسي از صدمه احتمالي يكي از اين نگراني هاي بيش از حد است كه هدف مداخلات درماني بعدي قرار مي گيرد، درمان شناختي-رفتاري توجه شما را به ا ين نكته جلب مي كند كه شما تا چه اندازه مايليد به نفع اتفاقات بد نتيجه گيري كنيد، و به شما مي آموزد تا بين اضطراب و واقعيت تفاوت قايل شويد. درمانگرتان شما را ياري خواهد كرد تا نگراني را به ”زمان نگراني“ محدود كنيد و به شما كمك مي كند تا موضوعات مختلف نگراني تان را بيابيد.

 صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

سفارش تبليغات
میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
X
تبليغات