موضوع : آزمایش منع بعدی | بازدید : 89 | تگ ها : آزمایش منع بعدی
تاريخ : چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395 | 12:50 | نویسنده : رز ابی

 

آزمایش منع بعدی

 

هدف از انجام این آزمایش، مطالعه منع بعدی یا بازداری پس گستر است در حقیقت این فرضیه که یادگیری های بعدی در یادآوری آموخته های قبلی مزاحمت ایجاد می کند یا خیر، آزمون می شود. منع بعدی یا مزاحمت یادگیری های بعدی در یادآوری آموخته های قبلی عبارت از مشکلی است که بین یک یادگیری و کاربرد آن (یادآوری یا بازشناسی)، در اثر یک یادگیری تازه، بوجود می آید. برای مطالعه منع بعدی از روشی استفاده می شود که به روش گروه کنترل معروف است که در آن متغیر مستقل را دستکاری کرده تا اثر آن را بر متغیر وابسته مطالعه نمایند.

يکي از کارهايي که دانش آموزان و دانشجويان بايد انجام بدهند يادگيري مطالب درسي است. يادگيري مطالب درسي پايان کار نيست، آنها بايد بتوانند آنچه را که ياد گرفته اند دست کم تا جلسه امتحان در حافظه خود نگهدارند اما عده زيادي از آنها در اين کار موفق نمي شوند فراموشي آموخته ها مي تواند علت هاي متعددي داشته باشد از ميان اين علتها مي توان به تداخل و عدم کاربرد يادگيري ها اشاره کرد.تداخل يعني تضعيف حافظه مربوط به يک يادگيري در اثر فعاليت ذهني ديگر.که به دو صورت تداخل يادگيري قبلي در يادگيري بعدي و تداخل يادگيري هاي بعدي در يادگيري هاي قبلي ایجاد می شود.

یکي از علل عمده فراموشي، تداخل آموخته هاي بعدي با آموخته هاي قبلي است که اصطلاحاً منع بعدي يا مزاحمت يادگيري هاي بعدي در يادآوري آموخته هاي قبلي ناميده مي شود. به اين صورت که اگر مطلبي را بخوانيد و بلافاصله پس از آن مطلب ديگري را بخوانيد، مطلب بعدي در مطلب قبلي تداخل ايجاد خواهد کرد و از تحکيم آن جلوگيري به عمل خواهد آورد. هر اندازه میزان شباهت یادگیری اول و یادگیری تازه بیشتر باشد، قدرت منع بعدی به همان اندازه بیشتر خواهد بود. وقتی ما به اطلاعات حسی دقت نمی کنیم، آنها را کدگذاری و تکرار نمی کنیم. احتمال دارد به علت تخریب اثر تصویر ذهنی، فراموش شوند. اطلاعات موجود در حافظه کوتاه مدت، درست مثل اطلاعات موجود در حافظه حسی، می توانند در اثر تخریب و حتی جایگزینی از بین بروند و این حالت زمانی پیش می آید که ما بخواهیم تعداد زیادی از اطلاعات جدید (مثلاً اسامی افراد) را تنها در فاصله بسیار کمی مثلاً در چند ساعتی که با دوستان نشسته ایم، به خاطر بیاوریم. طبق نظریه تداخل، هم اطلاعات موجود در حافظه کوتاه مدت و هم اطلاعات موجود در حافظه بلند مدت فراموش می شوند، زیرا اطلاعاتی که تازه آموخته می شوند با اطلاعات قبلی تداخل می کنند. دو نوع تداخل وجود دارد: تداخل اطلاعات قبلی با اطلاعات بعدی (منع قبلی یا بازداری قبلی) و تداخل اطلاعات بعدی با اطلاعات قبلی (منع بعدی یا بازداری بعدی).

 

توصیف آزمایش

آزمودنی ها

در این بررسی 20 نفر از افراد کلاس روان شناسی تجربی به عنوان آزمودنی انتخاب و سپس به دو گروه مساوی تقسیم شدند که یکی گروه آزمايشي و دیگری به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

 

وسایل آزمایش

دو فهرست A  و B  که هر یک از دوازده صفت دو بخشی تشکیل شده است. صفات فهرست A با صفات فهرست B مترادف هستند. هر یک از فهرست ها به پنج صورت کاملاً متفاوت تنظیم و به ترتیب شماره گذاری شده اند که در پیوست موجود می باشد.

سه ورق کاغذ به تعداد تمام آزمودنی ها.

 

اجرای آزمایش

فرضیه: یادگیری های بعدی در یادآوری آموخته های قبلی مزاحمت ایجاد می کند.

متغیر مستقل: یادگیری های بعدی (فهرست B).

متغیر وابسته: یادگیری های قبلی (فهرست A).

طرح آزمایشی بصورت زیر می باشد.

گروه آزمايشي: يادگيري فهرست A، يادگيري فهرست  B، يادآوري فهرست A.

گروه کنترل: يادگيري فهرست A، استراحت، يادآوري فهرست A.

آزمودنی ها به دو گروه تقسیم می شوند. برای تقسیم آزمودنی ها به دو گروه، آزماینده ابتدا به هر یک از آنها یک شماره می دهد (مثلاً از 1 تا 20). از آنها می خواهد که شماره خود را روی هر سه ورقه ای که در اختیار دارند بنویسند.

آزماینده اعلام می کند که می خواهد یک فهرست 12 کلمه ای را پنج بار به صورت های مختلف بخواند و آزمودنی ها باید این 12 کلمه را حفظ کنند، چون بعداً باید به خاطر بیاورند. آزماینده اعلام می کند که ترتیب کلمات مهم نیست بلکه تعداد و درست بودن آنها مهم است.

آزماینده بطور آرام و هر کلمه به فاصله دو ثانیه فهرست A را به صورتهای A1- A2- A3-A4-  A5   می خواند. آزمودنی ها پس از پایان A5  ، صفاتی را که به خاطر دارند روی یکی از سه ورقه که قبلاً روی آن نوشته اند "یادگیری فهرست A" می نویسند. آزماینده اوراق را جمع آوری می کند.

آزماینده از آزمودنی های گروه کنترل می خواهد که از اتاق خارج شوند. آزماینده قبلاً با دستیار خود صحبت کرده و قرار گذاشته است که او افراد گروه کنترل را سرگرم نماید تا کلمات فهرست A  را با هم در میان نگذارند و در مورد آزمایش صحبت نکنند.

پس از آن گروه کنترل اتاق را ترک کرده و آزماینده فهرست  Bرا مثل فهرست قبلی برای آزمودنی های گروه آزمایشی می خواند و باز از آنها می خواهد که هرچه به خاطر می آورند روی یکی از اوراق که قبلاً روی آن نوشته اند "یادگیری فهرست B" بنویسند و تحویل دهند. پس از این یادگیری، به گروه آزمایشی پنج دقیقه استراحت داده می شود. گروه کنترل همچنان در بیرون از اتاق به گفتگو با دستیار آزماینده مشغول هستند. هدف از استراحت دادن به گروه آزمایشی این است که اولاً از خستگی آنها جلوگیری شود ثانیاً فاصله زمانی بین یادگیری فهرست A  و یادآوری آن طولانی باشد.

پس از استراحت گروه آزمایشی، افراد گروه کنترل به اتاق برمی گردند. آزماینده از همه افراد دو گروه می خواهد تا صفاتی را که از فهرست A به خاطر دارند روی برگ دیگری که قبلاً روی آن نوشته اند "یادآوری فهرست A" بنویسند و تحویل دهند.

 

روش های تحلیل

برای هر گروه میانگین تعداد صفاتی که از فهرست A در یادگیری اول و میانگین تعداد صفاتی که از همان فهرست در پایان آزمایش به یاد مانده است محاسبه می شود. همچنین برای گروه آزمایشی، میانگین تعداد صفاتی که از فهرست B به یاد مانده است محاسبه می شود.

میانگین های دو گروه در یادگیری فهرست A مقایسه می شود اگر تفاوت آنها معنی دار نباشد دو گروه معادل خواهند بود.

میانگین های دو گروه در یادآوری فهرست A مقایسه می شود. اگر میانگین گروه آزمایشی بطور معنی داری کمتر از میانگین گروه کنترل باشد به شرط اینکه دو گروه در یادگیری فهرست A تفاوت نداشته باشند، ثابت خواهد شد که یادگیری فهرست B مانع از یادآوری فهرست A شده است (منع بعدی).

 

پیوست

دو فهرست مترادف A  و B  که هر یک به پنج صورت مختلف نوشته شده اند

 

 

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A4

A3

A2

A1

ردیف

   
 

بی رحم

دانا

چالاک

لبریز

بصیر

دشوار

بنده

راضی

عجیب

بینا

1

   
 

غریب

مخفی

لبریز

دانا

غلام

ظالم

خوبرو

شیاد

ظالم

بنده

2

   
 

مشکل

بصیر

دانا

زیبا

خرسند

شیاد

عجیب

پنهان

دشوار

راضی

3

   
 

مکار

لبریز

زیبا

مخفی

مشکل

بنده

بینا

عالم

خوبرو

دشوار

4

   
 

غلام

مشکل

غریب

مشکل

چالاک

عجیب

دشوار

سرشار

شیاد

زیرک

5

   
 

لبریز

بی رحم

بصیر

بی رحم

لبریز

زیرک

ظالم

بنده

زیرک

سرشار

6

   
 

چالاک

غریب

مشکل

خرسند

بی رحم

خوبرو

سرشار

ظالم

سرشار

ظالم

7

   
 

دانا

غلام

مخفی

غریب

مکار

سرشار

شیاد

زیرک

بنده

شیاد

8

   
 

بصیر

زیبا

غلام

چالاک

دانا

پنهان

عالم

بینا

پنهان

عالم

9

   
 

زیبا

چالاک

خرسند

بصیر

غریب

عالم

زیرک

عجیب

عالم

عجیب

10

   
 

مخفی

خرسند

مکار

غلام

مخفی

راضی

پنهان

خوبرو

راضی

پنهان

11

   
 

خرسند

مکار

بی رحم

مکار

زیبا

بینا

راضی

دشوار

بینا

خوبرو

12

   

 صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

سفارش تبليغات
میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
X
تبليغات